Реклама на NIVEA в Бургас

Рекламна кампания на "NIVEA FOR MEN" в град Бургас

В град Бургас се проведе рекламна кампания на NIVEA. Целта на събитието беше бургазлии да бъдат запознати с новата продуктова серия на NIVEA FOR MEN. Всеки маркиран минувач с рекламен стикер, по време на кампанията, е символично защитен със сребърно-охранителното действие предоставено от продуктите на NIVEA.

Реклама на паста за зъби ASTERA

Представяне на новата продуктова серия "ASTERA"

Професионално организирана рекламна кампания с включено продуктово представяне на продуктите от серията "Astera", които са разработени, за да отговорят максимално на изискванията на потребителите, като са следвани световните тенденции и препоръките на водещи стоматолози. Събитието се проведе под мотото "Здрави зъби за повече усмивки!".

Рекламна дегустация на продукти с марката "МЕРОНЕ"

Рекламна кампания с дегустация за фирма "МЕРОНЕ"

Във веригите магазини "Перла" и "Болеро" в градовете Бургас, Карнобат и Айтос, се състоя дегустация на млечните продукти на фирма "МЕРОНЕ". Компанията е носител на редица отличия и златни медали получени на различни изложения, което ги прави признати майстори в областта на млекопреработването.

Реклама на Месечина Мюзик

Рекламна кампания за "Месечина Мюзик"

"Месечина Мюзик" е продуцентска и мениджърска фирма създадена през 2006 година с основна цел представяне на българската музика извън границите на Република България. "Месечина Мюзик" организира и изяви на изпълнители гостуващи у нас. Те направиха рекламна кампания чрез разлепване на плакати и раздаване на брошури в град Бургас.


Начало » Рекламни услуги » Реклама в Бургас » Комуникационна политика

Елементи на комуникационната политика

Комуникацията е двустранен процес. Ефективността на този процес зависи от установения ред за осигуряване на предприятието-комуникатор с достоверна текуща информация за състоя¬нието, тенденциите перспективите на пазара. Критерият за ефек¬тивност тук, както и изобщо в маркетинга, е принципът „мини-макси" т.е. с минимум рекламни разходи да се постигат максимални резултати.

Комуникационната политика на фирмата има задачата да ак¬тивизира потребителското търсене чрез създаване и поддържане на благоприятна представа за комуникатора, популяризиране на неговата търговска марка и целенасочено демонстриране на предлаганите стоки и услуги.Тази политика се осъществява чрез научнообосновано съчетаване на: обективна информация, сто¬панска пропаганда, връзки с общественост, търговска реклама, вкл. открит показ на стоките, лични делови контакти и меро¬приятия за насърчаване на покупките.

Реклама в Бургас от рекламна агенция - ателие Арт Експрес

Стилът и характерът на споменатите дейности трябва да хармонират помежду си, планомерно да формират и утвърждават положителен облик, който да е типичен за фирмата-адресант, да идентифицират марката на неговите стоки и услуги. При това, винаги се имат предвид социално-икономическите функции на рекламната информация:

  • да стимулира производството на висококачествени стоки и разширяването на асортимента им;
  • да проправя пътя на научно-техническия прогрес (новостите);
  • да насочва пазарното търсене и да ускорява стокооборота;
  • да осигурява ритмичност, планомерност и своевременност на реализацията на стоките и развитието на търговските услуги;
  • да допринася за рационализиране на потреблението чрез препоръчване на здравословни норми на хранене, повишаване културата на бита, популяризиране на модата и пр.;
  • навреме и точно да ориентира потребителите за състоянието и тенденциите на пазара;
  • да пести време на купувачите и да ги стимулира за пълноценно оползотворяване на свободното им време.

Елементите на комуникационната политика са свързани в логическа последователност, взаимно се обуславят и допълват.

Обективната информация представя действителните научни, организационни, технически и производствени постижения. Тя е базата, върху която впоследствие се разгръща пропагандно-рекламната работа. Разпространява се под формата на актуални съобщения, беседи, статии и репортажи за новости, илюстрирани със схеми, диаграми, таблици, снимки, документални филми и т.н.

Стопанската пропаганда популяризира актуални и интересни новини за постигнати и предстоящи успехи. Тя се организира на широка основа, с далечна перспектива и се провежда чрез обществени органи, които не са пряко заинтересовани от резултатите.

Връзките с общественост (пъблик рилейшънз, реклама за престиж) са управленска функция, чрез която фирмата се стреми да си създаде и поддържа авторитет и да предизвика желание за сътрудничество с нея. За разлика от класическата реклама, тези връзки не се базират на информация за потребителната стойност на продукта. Тяхната цел е да утвърдят страната, фирмата и марката на предлагащия като синоним на качество и стабилност, а също и обществена полезност (спонсорството).

Търговската реклама на продукта (стока или услуга) е краен етап. Нейният ефект зависи от постигнатото на преходните етапи. Тя се осъществява чрез обяви в пресата, излъчвания по радиото и телевизията, печатни рекламни издания, рекламни филми и аудиовизуални програми, прояви на обществени места и пр. Силно рекламно въздействие оказва откритият показ на стоките в местата на договаряне и продажба.

Типичен рекламно - представителен характер имат личните делови контакти за икономически и технически консултации, пред- и следпродажбено обслужване, срещи с редовните и потенциалните купувачи на изложби и по други поводи. За установяване и поддържане на такива контакти се делегират най-компетентни сътрудници, тъй като от поведението и действията им се формират впечатления за престижа, равнището, стабилността, постиженията и възможностите на фирмата, а също и на страната, която тя представя.

Мероприятията за стимулиране на покупките се изразяват главно в:

  • усъвършенстване на дизайна и потребителската опаковка на продукта,
  • привлекателно представяне/излагане на стоката в мястото на продажбата,
  • компетентно консултиране и безупречно обслужване на купувачите.

Към тези мероприятия спадат още: сезонните намаления на цените, всевъзможните премии, лотарии, конкурси и др. Рекламният им характер се определя от това, че те се предприемат в рамките на рекламни акции и се провеждат съвместно и координирано с традиционните форми и средства на рекламата.


 

Просветление

 

Art Express е името на нашата рекламна агенция в Бургас. Основните ни дейности и цели са изработката и разпространението на рекламни материали на територията на град Бургас и региона.

 
 

Ние вярваме в добрите идеи водещи до реални, финансови резултати на нашите клиенти.

 
 
 

С уважение: ...................
Божидар Шивачев

Клиентите говорят

Разгледайте клиентите, за които сме работили през изминалите години. Нашата репутация се гради на техният рекламен имидж:

Опитайте и вие

Ако имате въпроси към нас, моля обадете ни се на телефон +359.899.835.493 или изпратете запитване по e-mail на адрес .

Благодарим ви!